icon2
混元門天聖觀天命之由來與沿革

夫大道有宗源,仙佛有法派,法派不明,其人不真,宗源不清,其來必濁.所以修真學道必先明法派宗源,而後始可正信修行深入大道之門,精進證道之路,由是路可以練不壞之身.故本門乃是仰承無極混元聖祖 元始天王之天命,膺運三期普度,救动收圓而顯教.

  本門原本之舊道府,是民國七十一年(歲次壬戍年)在新店市民權路三十三號之三樓公寓創立的.期間在師父玄靈子陳怡福先生的領導下和眾位開基賢德`先進師兄`師姐們之忠誠擁護和辛勤效勞,無論是財施`法施`無畏施……..等.總是貢獻心力`同舟共濟`精誠團結的為混元門天聖觀之開基默默在耕耘著.

  隨繼於民國七十二年(歲次癸亥年)十月初七日在現址新店市獅頭山肇基興建太上混元道府.歷經十個多月艱辛困苦的奮鬥,和克服重重之難關,終於在民國七十三年(下元甲子年)八月初八日良辰吉日,奠定了開基的聖命.

  又於民國七十四年(下元乙丑年)十二月十三日,師父玄靈子欽奉 紫皇玉令安祿[玉勒五靈壇]奉祀鄧(天君)元帥主御五靈法事;在於民國七十六年(下元丁卯年)三月三日,欽奉 紫皇聖令 安祿(普明宮鸞堂),奉祀五聖恩主,玄天上帝,暨三奶夫人.開始訓練鸞乩生,授職扶鸞,闡教濟世(例如每月逢三`六`九扶鸞著雷聲寶鑑等.

  同年(丁卯年)十二月二十六日又欽奉 紫皇聖命,建立[啟化堂]及[玄法堂],理法並行,弘揚聖教,濟渡眾生.(例如:解業`拔度和法事科儀等)至此普明宮鸞堂`啟化堂`太上混元道府始臻完成,即混元天聖觀也.

  復於民國七十八年(下元己巳年)三月三日,欽奉 紫皇聖命於台南縣(東山鄉)玄龍山,完成太上混元玉府之安座,奉祀 雷帝祖金身,由師父玄靈子為混元門生授職之神聖道場.

  同年六月六日又欽奉 紫皇聖命,於台中縣(太平市)玄鳳山建造太上混元紫府,奉祀無極混元聖祖,無極東華帝君木公,無極西王瑤慈金母,亦是由師父玄靈子為混元門生授法之神聖道場.

  民國七十九年(下元庚午年)再欽奉 紫皇玉令,於南投埔里道光山,積極興建萬聖宮總廟,以帥御混元門天聖觀諸分宮`堂`壇,牧度賢良肇卦殿黌道場流衍丹經普渡眾生救动收圓共圓神聖使命.

  民國八十一年七月二十三日(壬申年)師父玄靈子陳怡福先生蛻化飛升,遺志未完,隨繼由寶驊子師兄繼承使命引領十方大德,近程以闡揚教義,提倡道德研究道學,服務社會,遠程進而建立慈善機構,回饋社會,及建立[修道學院],弘揚[道法],提升修道品質.奉行,積德累功,上超九玄七祖下蔭子孝孫賢,同登清靜極樂蓮邦.